تکلیف تمام ترانه های من

 از همین اول بسم الله بوسه معلوم است

سلام ..یعنی خداحافظ

خداحافظ جای خالی بعد از من غریب

خداحافظ سلام آبی امن آسوده

اولاد اولین بوسه از شرم گل و گونه های حلال

...ماه خوش اطلسی های اینقدری - خداحافظ

عزیز همیشه و هنوز من ..

خداحافظ

-سیدعلی صالحی

/ 0 نظر / 16 بازدید