پست های ارسال شده در مهر سال 1383

و در اندوه صدايی جان دادن که به من ميگويد دستهايت را دوست ميدارم   انگشتهام که روی خطهای کتاب ميدوند نازيباست.
/ 0 نظر / 5 بازدید