پست های ارسال شده در آدر سال 1383

خيال خيال خيال حقير خيال خشکيده خيال افسوس خيال محدود خيال رميده     حقيقت حقيقت حقيقت خشک . مقدس . به لجن کشيده خقيقت مهاجم حقيقت بی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید