پست های ارسال شده در تیر سال 1385

مکانيسم احساسات بشر خيلی آبدوغ خياری است بايد يک سانتيمانتاليزم دوزاری را جای عشق گرفته باشی تا بفهمی چه ميگويم        
/ 2 نظر / 5 بازدید