مکانيسم احساسات بشر خيلی آبدوغ خياری است بايد يک سانتيمانتاليزم دوزاری را جای عشق گرفته باشی تا بفهمی چه ميگويم        
/ 2 نظر / 5 بازدید
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
1 پست
آذر 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
10 پست