و در اندوه صدايی جان دادن که به من ميگويد دستهايت را دوست ميدارم   انگشتهام که روی خطهای کتاب ميدوند نازيباست.
/ 0 نظر / 5 بازدید
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
1 پست
آذر 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
10 پست